Често задавани въпроси

А1 Бърз кредит

A1 Бърз кредит е потребителски заем от 100 до 3 000 лв. и срок на погасяване от 2 до 12 месеца. Кандидатстването за A1 Бърз кредит е изцяло онлайн, а след одобрение, заемната сума се превежда в посочена от теб банкова сметка.

А1 Бърз кредит се предлага от „А1 България“ ЕАД (А1 България), ЕИК 131468980, със седалище в гр. София и адрес на управление: ул.“Кукуш“№1, като кредитен посредник на „Аксес Файнанс“ ООД (Аксес Файнанс), ЕИК 202806978, със седалище в гр. София и адрес на управление: район „Триадица“, ж.к. “Иван Вазов”, ул. “Балша” № 1, бл. 9, ет. 2, финансова институция, с предмет на дейност предоставяне на парични заеми със собствени средства, надлежно регистрирана в Регистъра на БНБ по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции под № BGR00332.

С А1 Бърз кредит е удобно, бързо и дистанционно:

 • - Кандидатстваш изцяло онлайн
 • - БЕЗ ТАКСИ за кандидатстване
 • - Получаваш бързо одобрение
 • - Подписваш документите си дистанционно
 • - Получаваш парите по посочена от теб банкова сметка
 • - Всеки месец ще получаваш БЕЗПЛАТЕН SMS за предстоящата вноска
 • - Имаш фиксирана лихва за целия период на договора в размер на 3.33% месечно
 • - Прозрачни условия и фиксирани месечни вноски
 • - 24/ 7 / 365 ОНЛАЙН ДОСТЪП до персонален клиентски профил
 • - 24 / 7 / 365 обслужване на клиенти

Кандидатстваш за A1 Бърз кредит изцяло онлайн. Единственото, което трябва да направиш е да попълниш формата за кандидатстване тук.

Кандидатстването за А1 Бърз кредит е изцяло онлайн - само в няколко стъпки. Бързо, лесно и удобно. Всичко, което трябва да направиш е да влезеш на www.a1credit.bg, да избереш сумата, която искаш да изтеглиш, срока, в който искаш да погасиш заема си, да попълниш необходимите данни и да изпратиш заявката си. Това е! Веднага след като разгледаме заявката ти, ще получиш отговор от нас.

За да кандидатстваш за A1 Бърз кредит е необходимо:

 • - Да имаш навършени 18 години
 • - Да си български гражданин
 • - Да имаш валиден документ за самоличност
 • - Да имаш лични доходи

Кандидатстването за A1 Бърз кредит се извършва само с валиден документ за самоличност и валидна банкова сметка в лева на твое име, по която ще получиш сумата при одобрение.

Одобрението и отпускането на паричен заем А1 Бърз кредит се извършва след оценка на кредитоспособността на кандидата. 
Независимо от решението на кредитния отдел, „Аксес Файнанс“ ООД се задължава да се свърже с теб допълнително и да те информира дали си одобрен или не. 
При одобрение екипът ни ще се свърже с теб на посочения от теб телефонен номер, за да те информира за последващите стъпки по сключване на Договора за заем и изплащане на заемната сума. 
В случай на отказ ще получиш SMS на телефонния номер, който си посочил при кандидатстване.

При одобрение за A1 Бърз кредит, сумата ще бъде наредена по предварително предоставената от теб банкова сметка до 2 работни дни след подписване на договора.

Да, в процеса по кандидатстване за А1 Бърз кредит е необходимо да представиш валидна банкова сметка в лева на твое име, по която да ти бъде преведена сумата при одобрение.

Решението за отпускане на A1 Бърз кредит се взeма след оценка на твоята кредитоспособност на база предоставената от теб информация (кредитна история, доход и други). Ние ще направим необходимите проверки в Централен кредитен регистър (ЦКР) към БНБ и в базата данни на НОИ.

Можеш да кандидатстваш отново след 3 месеца, в случай че е настъпила промяна във финансовия или кредитния ти статус.

Не, това не е проблем. Можеш да кандидатстваш за A1 Бърз кредит дори с лоша кредитна история.

Да, можеш да кандидатстваш за A1 Бърз кредит без да имаш трудов договор, но е необходимо да отговаряш на изброените по-горе условия за кандидатстване и да имаш доходи, с които да обслужваш заема си.

A1 Бърз кредит се отпуска в български лева.

Информация за размера на своите задължения може да получиш като се свържеш с нас на телефон 0800 40 400 (без допълнително таксуване) или ни пишеш на имейл: help@a1credit.bg.

Всеки месец ще получаваш SMS за предстоящата вноска три дни преди датата й на падеж, на мобилния телефонен номер, който си посочил при кандидатстването си.

Mожеш да платиш своите задължения по A1 Бърз кредит по банков път по посочената банкова сметка в твоя Договор за паричен заем A1 Бърз кредит. Всички такси по извършени банкови преводи за погасяване на задълженията ти по твоя A1 Бърз кредит са за твоя сметка и са спрямо актуалните тарифи на съответната банка. Плащането се счита за извършено на датата, на която сумата е постъпила в банковата сметка на „Аксес Файнанс“ ООД.

Месечната вноска зависи от размера на кредита и срока на неговото погасяване. Размерът на месечната вноска, както и датите за плащане на всяка от погасителните вноски са фиксирани и са изрично посочени в твоя Договор за паричен заем A1 Бърз кредит и погасителния план към него.

Определянето на датата на падеж зависи от датата на подписване на договора за A1 Бърз кредит. В твоя Договор за паричен заем A1 Бърз кредит и Погасителния план към него ще видиш посочени всички дати, на които трябва да внесеш, съответната погасителна вноска.

В случай че изпитваш затруднения с връщането на заема или с плащането на някоя от месечните вноски по заема, не се колебай да се свържеш с нас, за да намерим най-доброто решение, съобразено с новите обстоятелства.

Подписването на договора за А1 Бърз кредит е изцяло онлайн. Без да се налага да чакаш на опашки в офиси и без излишни такси. При одобрение за A1 Бърз кредит ще получиш твоя Договор за паричен заем A1 Бърз кредит на посочения от теб при кандидатстване имейл, за да се запознаеш подробно с всички параметри и условия по него. На посочения при процеса на кандидатстване телефонен номер ще получиш код, с който ще можеш да разпишеш своя Договор за паричен заем A1 Бърз кредит. По смисъла на Закона за електронните документи и електронните удостоверителни услуги полученият код има силата на обикновен електронен подпис.

Лихвата по A1 Бърз кредит е фиксирана за целия период на договора и е в размер на 3,33% месечно върху отпуснатата сума.

Пример:

При кредит за 500 лв. със срок на погасяване от 12 м. и ако Заемателят осигури поръчител (физическо лице), отговарящо на изискванията, зададени от „Аксес Файнанс“ ООД или банкова гаранция, месечната погасителна вноска ще бъде в размер на 51,24 лева. Общата дължима сума за връщане ще бъде в размер на 614,88 лева. В примера годишният процент на разходите е 49.05%, а фиксираният годишен лихвен процент по кредита е в размер на 40%.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредита изразява общите разходи по кредита, настоящи или бъдещи (лихви, други преки или косвени разходи, комисионни), изразени като годишен процент от общия размер на предоставения кредит.

При изчислениe на ГПР се взимат предвид следните допускания:

- Договорът ще е валиден за посочения в него срок.

- Всяка от страните ще изпълнява точно и в срок задълженията си, съответно няма да бъдат начислени разходи за събиране и лихви за забава.

Мораторна лихва е обезщетение за забавено плащане на задължението, което е в размер на законната лихва върху главницата, която дължиш от момента на забавата на плащането ти до окончателното изплащане на задължението. Законната лихва за забава е в размер 0.027% и започва да се начислява след допусната забава в плащането на коя да е погасителна вноска, съобразно Погасителния план към Договора. При заплащане на пълния размер на забавената погасителна вноска, законната лихва за забава спира да се начислява.

Разходите за събиране на вземането се изразяват в изпращането на напомнящи писма, електронни съобщения, провеждането на телефонни разговори и посещения на адреса. Разходите за събиране на вземането при забава в плащането на вноската е 1 лв. на ден. Общият размер на начислените разходи за целия срок на Договора за паричен заем не може да надвишава сумата от 30 лева.

Предсрочна изискуемост може да бъде обявена:

1. В случай че изпаднеш в забава за плащане, на което и да е парично задължение по Договора ти за паричен заем А1 Бърз кредит с повече от 10 (десет) дни или не си заплатил пълния размер на месечна погасителна вноска в рамките на два последователни месеца

2. В случай че не окажеш съдействие в 5-дневен срок от поискване и не предоставиш информация и/или документи и доказателства, изискани от „Аксес Файнанс“ ООД във връзка с изпълнението на нормативно определените му задължения по ЗМИП, ППЗМИП и Вътрешните правила против изпиране на пари и финансиране на тероризъм.

Обявяване на предсрочна изискуемост означава, че цялото ти парично задължение, заедно с начислената и незаплатена договорна лихва, законна лихва за забава и/или разходи за събиране, съгласно Тарифата на „Аксес Файнанс“ ООД, в случай че такива са начислени, става изискуемо веднага и в пълен размер.

През личния ти потребителски профил кандидатстваш за кредит още по-бързо и лесно. След като веднъж си попълнил всички полета във формата за кандидатстване, при последващо такова, данните ти ще са запазени в профила.

В профила си ще имаш съхранени договор и СЕФ към всеки кредит и ще можеш да следиш активните си и изплатени кредити.

За да имаш онлайн потребителски профил не е необходимо да се регистрираш в сайта. Персоналният ти онлайн профил се създава автоматично, след като попълниш и изпратиш първата си онлайн заявка за кредит към нас.

Използвай опцията „Забравена парола“. Ние ще изпратим нова временна парола на имейла, с който си регистриран в профила си.

Ако си забравил имейла си, свържи се с нас на телефон 0800 40 400 (без допълнително таксуване).

Сигурността на твоите лични данни е от първостепенно значение за нас. По всяко време можеш да се информираш за основанието и целите, за които се събират определените данни, както и в какви срокове и с какви средства се обработват твоите лични данни в Политиката за защита на лични данни, на телефон: 0800 40 400 (без допълнително таксуване), както и чрез изпращане на искане за предоставяне на информацията на имейл адрес dpo@а1credit.bg.

Предоставените от теб лични данни се обработват, съгласно приложимите разпоредби за защита на данните при всяка операция по обработване на лични данни, включително, съгласно Общият регламент за защита на личните данни на физическите лица 2016/ 679 (GDPR") и Закона за защита на личните данни.

Да, можеш да погасиш изцяло или частично своя A1 Бърз кредит без да дължиш неустойки, такси или комисионни.

При предсрочно погасяване на кредита имаш право на намаляване на разходите по кредита, отнасящи се до лихвите и разходите за оставащата част от срока на договора. При предсрочно погасяване дължиш пълната сума, отпусната по кредита, включително начислената до момента на предсрочно погасяване договорна лихва, законна лихва за забава и/ или разходи за събиране на вземането, съгласно Тарифата на „Аксес Файнанс“ ООД, в случай че такива са начислени. За повече информация, може да се свържеш с нас на 0800 40 400 (без допълнително таксуване) или да ни пишеш на help@a1credit.bg.

Уведомление за предсрочно погасяване можеш да изпратиш на e-mail help@a1credit.bg или до адрес: гр. София, п.к. 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ №1, бл.9, ет.2.

Можеш да се откажеш от A1 Бърз кредит по време на кандидатстването, в случай, че условията не те удовлетворяват или пък си се отказал да подпишеш Договора за паричен заем.

В случай, че си сключил Договор за паричен заем и желаеш да се откажеш, можеш да направиш това в предвидения в закона 14-дневен срок от датата на подписване на Договора за паричен заем. За целта трябва да изпратиш уведомление за отказ до ‚Аксес Файнанс“ ООД на адрес: гр. София, ул. Балша № 1, ет. 2. или на: help@a1credit.bg.

В случай, че упражниш правото си на отказ от сключения договор за паричен заем, следва да върнеш усвоената главница по кредита, както и начислената лихва за периода от датата на усвояване на кредита до датата на връщане на главницата, без неоправдано забавяне, но не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението.

При каквито и да било неясноти или спорове, свързани с договора и обслужването на месечните ти вноски по A1 Бърз кредит, можеш да потърсиш съдействие от екипа ни на 0800 40 400 (без допълнително таксуване) или ни пиши на: help@a1credit.bg.

В случай на възникнали неясноти и спорове, имаш право да се обърнеш за съдействие и към Комисия за защита на потребителите като контролен орган по спазване на Закона за потребителския кредит, на адрес гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6. Имаш право да сезираш помирителните комисии, създадени по реда на глава девета, раздел III от Закона за защита на потребителите, когато считаш, че са нарушени твои права и законни интереси. Можеш да подадеш жалба и на Електронната платформа за онлайн решаване на спорове

Дружеството се задължава, със съгласието на потребителя, да използва за комуникация български език по време на действие на договора. Договорът за паричен заем А1 Бърз кредит се сключва на български език.

За да ти бъде издадено Удостоверение за липса на задължения, е необходимо да заплатиш такса, съобразно посоченото в Тарифа за таксите, събирани от „Аксес Файнанс“ ООД, по банков път. Банковата сметка можеш да откриеш в своя Договор за паричен заем A1 Бърз кредит. Ще можеш да получиш своето удостоверение срещу представяне на платежно нареждане/квитанция за платена такса.

Да, за да можеш да усвоиш кредита, следва да предоставиш обезпечение по него – поръчител (физическо лице), банкова гаранция или поръчителство от юридическо лице, което предоставя гаранционни сделки

Обезпечението може да бъде предоставено в момента на сключване на договора за паричен заем или до 5 дни след сключването му. С цел да предостави удобство на своите клиенти и възможности за избор, „Аксес Файнанс“ ООД предлага възможност трето юридическо лице, което предлага гаранционни услуги, да обезпечи задълженията по кредита ти. Към момента на сключване на договор за паричен заем, сключваш и договор за издаване на гаранция, което гарантира, че ще изпълниш ангажимента си за предоставяне на обезпечение, дори и да не успееш да предоставиш обезпечение под формата на поръчителство от едно физическо лице или банкова гаранция.

Поръчителят по договора ти трябва да е пълнолетно физическо лице и да отговаря на следните условия:

 • - Да има безсрочен трудов договор.
 • - Размерът на брутното му възнаграждение да не е по-малко от 1500 лв.
 • - Да не е заемател или поръчител по друг договор за паричен заем, сключен с „Аксес Файнанс“ ООД.
 • - Да няма неплатени осигуровки за последните 2 (две) години.
 • - Да няма задължения към други банкови или финансови институции или ако има – кредитната му история за година назад да бъде със статус „Период на просрочие от 0 до 30 дни“.

При одобрение на посочения от теб поръчител, ще му бъде изпратен договор за поръчителство по имейл, с който той следва да се запознае, да подпише и да изпрати към Дружеството. Договорът трябва да бъде изпратен на адрес: гр. София, п.к. 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ №1, бл.9, ет.2.

Независимо дали Поръчителят отговаря или не на посочените условия в Договора, ти ще бъдеш уведомен за това.

Банкова гаранция е договорено отношение между банката и теб, с което банката се съгласява да изпълни твоите задължения по договорa за паричен заем, в случай че ти не ги изпълниш.

Банковата гаранция трябва да е издадена в полза на „Аксес Файнанс“ ООД, за сумата в размер на общия размер на плащанията по Договора ти за паричен заем А1 Бърз кредит и със срок на валидност 30 дни след крайния срок на плащане по Договора ти за паричен заем.

Ако избереш да предоставиш банкова гаранция, тя трябва да бъде изпратена на адрес на управеление на Дружеството: гр. София, п.к. 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ №1, бл.9, ет.2 в срок до 5 дни след сключване на Договора за паричен заем.

Ако нямаш възможност да осигуриш поръчител – (физическо лице) или банкова гаранция в срок до 5 дни от подписване на Договора, ще влезе в сила договора за издаване на гаранция от трето одобрено от „Аксес Файнанс“ ООД юридическо лице

Имай предвид, че за издаването на осигурената гаранция дължиш възнаграждение. Размерът му е посочен в калкулатора на сайта. В него ясно е обозначено каква ще бъде общо дължимата сума по кредита,ако ползваш издадената гаранция от одобреното от „Аксес Файнанс“ ООД юридическо лице. За твое удобство, възнаграждението на гарантиращото дружество се разсрочва и се дължи на равни части към погасителната ти вноска по кредита. Важно e да знаеш, че ако не желаеш да заплащаш възнаграждение за осигурената гаранция, имаш възможност да предоставиш обезпечение – поръчителство от едно физическо лице или банкова гаранция. Изборът е твой.

Все още имаш въпроси? Пиши ни на help@a1credit.bg